NL | EN

Janna van Welsem


Remembering; doing remembering; making remembering. Remembering in togetherness; remembering in embodiment.

As I carefully collect, create, cut and sow my fabrics together; I want to concern myself with the memories we embody.
Carefully: memories of a loved one, memories as gifts, memories unexplored or hidden.
Carefully: we are bodies, ‘human’ or ‘non-human’ or... defying category; we cannot be universal (and we should not pretend to be so).
Carefully: to embody is to be activated daily but unconsciously; to embody is also to attentively craft into.

I create installations, sculptures and drawings, often from an interest in memory, embodiment and tactility. For my graduation work, I have taken an interest in quilting. The act, products and history of quilting inspire me, and have done so since I caressed my mother’s quilts and watched my grandmother make them. I imagine I could already sense the rich history of quilting that far preceded those personal memories. I see now that this history is still being written today. My works - which I cautiously call quilts - are my explorations in an approach to textiles that is sculptural, active, and evocative of personal connections. 

Herinneren; het doen en het maken van herinnering. Herinneren in samenzijn; herinneren in belichaming.

Zorgvuldig verzamel, creëer, knip en naai ik mijn stoffen aan elkaar; een lofdicht voor de herinneringen die we belichamen.
Zorgvuldig: herinneringen van een geliefde, herinneringen als een gift, nog te ontdekken, of verborgen herinneringen.
Zorgvuldig: wij zijn lichamen, ‘mens’ of ‘niet-mens’, of... Ontkennend van categorieën; wij kunnen niet universeel zijn (en hier moeten we ook niet naar streven).
Zorgvuldig: belichaming wordt geactiveerd, dagelijks maar onbewust; belichaming is ook het aandachtig verwerken met de (symbolische of letterlijke) hand.

Ik maak installaties, sculpturen en tekeningen, momenteel vanuit een interesse in herinnering, belichaming en tastbaarheid. Voor mijn afstudeerwerk heb ik me gefocust op quilten. Het ambacht, de producten en de geschiedenis van het quilten inspireren mij, al sinds ik me verstopte onder de quilts van mijn moeder, en toekeek hoe mijn oma ze maakte. Ik stel me voor dat ik toen al voelde hoe de rijke geschiedenis van het quilten ver voorbij mijn persoonlijke herinneringen en associaties reikt. En deze geschiedenis ontwikkelt zich verder, tot op de dag van vandaag. Mijn werken – die ik behoedzaam ‘quilts’ noem – zijn mijn verkenningen binnen een textiele benadering die sculpturaal is, actief, en uitlokkend tot persoonlijke verbindingen.
Information


Janna van Welsem
1997, Tilburg
www.jannavanwelsem.com/
Instagram: @jannavanwelsem